Zwroty krytyczne

Zwroty krytyczne. Studia i szkice nie tylko o literaturze  Arlety Galant w wydawnictwie Universitas.

Dorota Kozicka: Zwroty krytyczne, podobnie jak poprzednie książki Arlety Galant, pisane są w intrygującym (dla) czytelnika „rewizyjnym” trybie. Polega on – spłycając rzecz całą – na nieustającym zderzaniu historycznoliterackiego rekonesansu z najnowszymi teoriami i metodologiami, a także z krytyczną lekturą podsuwającą niebanalne pytania do/wobec ugruntowanych już przekonań czy tez. To zderzanie (a raczej: cyrkulacja zderzeń) nie ma jednak charakteru autorytatywnych gestów kogoś, kto „wie lepiej”, lecz odbywa się w konsekwentnie utrzymywanym przez Autorkę trybie pełnego – jednocześnie – empatii i przekory, podziwu i krytycyzmu czytania tekstów, a także życzliwego i przenikliwego zarazem nicowania stojących za nimi konceptów i teoretycznych umocowań. Takim trybem czytanio-pisania Arleta Galant pokazuje najlepsze strony polskiej literackiej krytyki feministycznej. Traktując feminizm jako „poważną światopoglądową robotę”, nie ucieka bowiem przed problematycznymi kwestiami i kłopotliwymi pytaniami, stawianymi różnym feministycznym teoriom i praktykom.

Arleta Galant – dr hab., literaturoznawczyni, krytyczka literacka, adiunkt w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka książek Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego (Warszawa 2010) oraz Prowincje literatury. Polska proza kobiet po 1956 roku (Szczecin 2013, 2014). Współredaktorka kilku monografii, m.in. Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami (Kraków 2011), Czytanie. Kobieta, biblioteka, lektura (Szczecin 2015), Monady. Polsko-niemiecko-żydowskie po(st)graniczne narracje miejskie (Kraków–Budapeszt 2015), Kobieta, literatura, medycyna (Szczecin 2016). Autorka artykułów poświęconych historii literatury kobiet, polskiej prozie współczesnej, tekstom autobiograficznym, narracjom miejskim i feministycznej krytyce literackiej.