Konkurs na najlepsze opowiadanie

Organizatorzy, odbywającego się we Wrocławiu, Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania ogłosili konkurs na najlepsze polskie opowiadanie 2016.

Wyróżnione teksty zostaną opublikowane w festiwalowej antologii, laureaci otrzymają możliwość udziału w warsztatach kreatywnego pisania odbywających się w trakcie 12. MFO we Wrocławiu. Główna nagroda to pięć tysięcy złotych.

Pytania można kierować na adres konkurs@opowiadanie.org

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE OPOWIADANIE POD HASŁEM: 2 maja 2018, czwarta rano, Bydgoszcz

1.Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, ogłasza konkurs na najlepsze polskie opowiadanie roku. Hasło przewodnie edycji 2016 brzmi: 2 maja 2018, czwarta rano, Bydgoszcz. Wytyczne interpretacyjne dla autorek i autorów: opowiedz, jak będzie.

 1. Nieprzekraczające piętnastu stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to tysiąc osiemset znaków ze spacjami) prace w plikach .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt można przesyłać do 30 lipca 2016 r. na adres konkurs@opowiadanie.org
 2. Uczestnikiem konkursu może być każdy, bez względu na wiek, płeć, przynależność narodową, wyznawane poglądy polityczne i wierzenia religijne. Nadesłany utwór powinien mieć charakter autorski; musi być również napisany po polsku, nie przyjmujemy tłumaczeń.
 3. Teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem, a do e-maila prosimy dołączyć informacje kontaktowe (adres pocztowy, numer telefonu).
 4. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z przekazaniem na rzecz organizatora (Towarzystwa Aktywnej Komunikacji) autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach festiwalowych (katalog, czasopismo, antologia) i na stronach internetowych festiwalu bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.
 5. Jeden autor może zgłosić jedno opowiadanie.
 6. Prace niespełniające powyższych wymagań formalnych nie będą oceniane.
 7. Oceniając nadesłane prace jury weźmie pod uwagę ich oryginalność i poziom artystyczny, szczególnie przy tym zwróci uwagę na autorskie ujęcie hasła przewodniego.
 8. Główną nagrodę w konkursie stanowi: 5000,- zł brutto (pięć tysięcy złotych). Nagrodą dodatkową jest zaproszenie do udziału w 12. finale Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, który odbędzie się w dniach 6-9 października 2016 r. we Wrocławiu. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody głównej organizator konkursu naliczy, potrąci z nagrody i odprowadzi do odpowiedniego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Jury przyzna także wyróżnienia uprawniające do bezpłatnego udziału w zajęciach twórczego pisania odbywających się podczas festiwalu. Najciekawsze prace będą mogły zostać opublikowane w serwisie www.opowiadanie.org, w festiwalowej antologii lub w czasopiśmie „Opowiadanie”. Organizator nie zapewnia wyżywienia ani zakwaterowania podczas warsztatów.
 10. Ogłoszenie nazwiska laureata nagrody głównej i wręczenie pozostałych nagród nastąpi w październiku 2016 podczas finału MFO we Wrocławiu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni wcześniej, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Lista nagrodzonych zostanie również opublikowana na stronie www.opowiadanie.org
 11. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych, a także do nieprzyznania lub innego podziału nagrody.