Poznański Przewodnik Literacki

Lut 10, 2015 przez

  Czyja fantazja zagnała słonie na poznański rynek? Jako kto pracował w Poznaniu Jan Kochanowski? Kto opisał milicjantów w Poznaniu czasów saskich, robiących na drutach pończochy? Jeśli nie znasz odpowiedzi, polecamy „Poznański Przewodnik Literacki” – który ukazała się co prawda w zeszłym roku, ale teraz ma swoją ciekawą odsłonę w internecie . W niezwykłym bedekerze znalazły się literackie portrety stolicy Wielkopolski, nakreślone piórem prozaików i poetów wielu pokoleń i stuleci. Czytelnicy wyruszą w Poznań poznaniaków i gości (także obcokrajowców, m.in. Iana Serrailliera, Reinera Kunzego, Orsona Carda). Portrety przedstawiają fragment utworu poświęcony konkretnemu miejscu Poznania, sylwetkę autora oraz opis miejsca. Dla redaktorów Poznańskiego przewodnika literackiego literatura stała się punktem obserwacyjnym, z tej książkowej wieży patrzyli na miasto. Herman Melville pisał: „niemal wszystkie dzieła literackie to przewodniki”. „Poznański przewodnik literacki” nie tchnie dostojeństwem, redaktorzy zbudowali konglomerat...

Czytaj więcej

Kępiński o Kunciusie w Gazecie Wyborczej

Lip 29, 2014 przez

W dzisiejszej Gazecie Wyborczej Piotr Kępiński pisze o nowej powieści Herkusa Kunciusa „Litwin w Wilnie”. Publikujemy fragment: Czas prze­szły i te­raź­niej­szy po­tra­fią się prze­ni­kać w Wil­nie w spo­sób ab­so­lut­nie za­ska­ku­ją­cy. Nie­win­na roz­mo­wa o li­te­ra­tu­rze czę­sto koń­czy się w oko­li­cach bi­twy pod Grun­wal­dem. Ta­cy są Lit­wi­ni, ta­ka jest też po­wieść Her­ku­sa Kunčiu­sa „Lit­win w Wil­nie”. Czy­ta­jąc ją, mia­łem wra­że­nie, że cho­ciaż miesz­kam w Wil­nie już czte­ry la­ta, to od­kry­wam to mia­sto na no­wo. Kunčius to świet­ny ga­wę­dziarz, iro­ni­sta i mistrz pa­ra­dok­su. Zna Wil­no od pod­szew­ki, dzi­siaj jest obok Si­gi­ta­sa Pa­rul­ski­sa i Ma­riu­sa Ivaške­vičiu­sa jed­nym z po­pu­lar­niej­szych pi­sa­rzy li­tew­skich, cho­ciaż ka­rie­rę za­czy­nał ja­ko per­for­mer. Za swo­je­go pier­wsze­go mi­strza uwa­ża wy­kła­dow­cę z wi­leń­skiej ASP, hi­sto­ry­ka sztu­ki Vla­da­sa Dre­mę, któ­ry przed woj­ną zwo­łał „Gru­pę Wi­leń­ską” zło­żo­ną z ar­ty­stów li­tew­skich, pol­skich i ży­dow­skich. Dre­ma do swo­jej śmier­ci w 1995 r....

Czytaj więcej

Bój o Zabużko

Cze 3, 2014 przez

W tygodniku „Do Rzeczy” odrzeczna recenzja Piotra Zychowicza z książki Grzegorza Motyki „Cień Kłyma Sawura” w której jeden z esejów autor poświęca Oksanie Zabużko, laureatce Angelusa za ubiegły rok.   Oto co pisze publicysta gazety: Chociaż Motyka przyznaje, że rzecz jest napisana zgrabnie, gdy chodzi o warstwę historyczną, włosy jeżą się na głowie. Jest to bowiem apologia OUN i UPA. Kończąc swój wywód Zychowicz konstatuje: Prof. Motyka zapewnił, że nie chce nikogo odstraszyć od czytania książki Zabużko. Mnie jednak odstraszył i skłonił do niewesołej refleksji: w jakich podłych czasach żyjemy, że znalazło się polskie wydawnictwo, które przetłumaczyło i wydrukowało coś takiego? Tak pisze Zychowicz, który – wydaje się – książki nie zna i nie czytał. Swoją opinię opiera na opinii tego, który przeczytał. Ta meta-recenzja to rzecz w polskiej krytyce charakterystyczna. Mało kto potraf...

Czytaj więcej

Kępiński rozmawia z Kunciusem

Cze 1, 2014 przez

Piotr Kępiński rozmawia z Herkusem Kunciusem, litewskim pisarzem, autorem przełożonego na polski „Litwina w Wilnie”  W Wilnie w ciągu ostatnich dwóch-trzech lat zmieniło się nastawienie do języka polskiego. I to jest kwestia namacalna. Wielokrotnie zdarzało mi się widzieć Litwinów źle reagujących na mowę polską, chociaż akurat z nimi chciałem porozumiewać po angielsku. Jeżeli mass media przez ponad dwa lata przedstawiają taki a nie inny obraz Polski i Polaków, to musi tak być. Ale też nie wierzę, że na przykład kobietę siedzącą przy kasie od ósmej do ósmej obchodzą kwestie narodowościowe. To raczej zwyczajna ludzka bezradność, arogancja, czy też brak wychowania, albo może raczej zmęczenie. Inna sprawa, że ja też w Polsce nie czuję się tak komfortowo jak to było dziesięć, czy piętnaście lat temu. Aczkolwiek nigdy nie miałem żadnych problemów. Czuję jednak gęstą atmosferę....

Czytaj więcej

Litewski desant

Cze 1, 2014 przez

We Wrocławiu skończył się właśnie wielki Międzynarodowy Kongres Lituanistów, w którym obok znanych naukowców z Litwy i Polski – m.in. Leonidasa Donskisa, udział wzięli także pisarze i dziennikarze – m.in. Eldoradas Butrimas, Piotr Kępiński i Herkus Kuncius.  Kuncius przyjechał do Wrocławia promować wydaną właśnie po polsku powieść „Litwin w Wilnie”. Jutro – 2 czerwca odbędzie się prezentacja książki w Poznaniu w klubie Głośna na  św. Marcinie, o godz. 18. Ten jeden z najbardziej prowokujących i płodnych autorów na Litwie ukończył studia historii sztuki na Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych a jako pisarz debiutował w 1995 r. powieścią „Ir dugnas visada priglaus”. Sławę przyniosły mu dramat „Genijaus dirbtuvė”, powieść „Nepasigailėti Dušanskio” oraz zbiór opowiadań „Išduoti, išsižadėti, apšmeižti”. Jego twórczość została przetłumaczona na wiele języków, między innymi niemiecki, angielski, rosyjski, duński i szwedzki. W Polsce ukazał się...

Czytaj więcej