Regulamin

REGULAMIN

KONKURSU LITERACKIEJ NAGRODY EUROPY ŚRODKOWEJ ANGELUS

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

 1. Organizatorem Konkursu Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus oraz fundatorem Nagrody
  jest Miasto Wrocław (dalej jako „Nagroda”).
 2. Regulamin Nagrody oraz jego zmiany zatwierdza Prezydent Wrocławia.
 3. Prezydent Wrocławia powołuje Biuro Nagrody, które jest odpowiedzialne za wszystkie zagadnienia
  organizacyjne i merytoryczne związane z Konkursem i galą przyznania Nagrody.
 4. Funkcję Biura Nagrody pełni Wrocławski Dom Literatury.
 5. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł literackich, które podejmują
  tematy najistotniejsze dla współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych
  kultur.
 6. Laureatem Nagrody może zostać pisarz żyjący, pochodzący z jednego z wymienionych w paragrafie 2
  ust. 5 krajów Europy Środkowej.
 7. Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą książkę prozatorską opublikowaną w języku polskim
  w roku poprzednim. Do danej edycji Nagrody można zgłaszać tylko pierwsze wydania książek, które
  ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego daną edycję
  Nagrody.
 8. Jeśli nagrodzona zostanie książka napisana przez dwóch lub więcej autorów, Nagroda zostanie równo
  podzielona pomiędzy autorów.
 9. Nagrodę stanowią:
  a) statuetka Angelus autorstwa Ewy Rossano,
  b) Kwota 150 000 PLN.
 10. Począwszy od edycji Nagrody w roku 2020 przyznawane są także wyróżnienia w wysokości 5 000 PLN
  dla autorów wszystkich nominowanych książek, przy czym wyróżnienie przyznane przyszłemu
  ewentualnemu zdobywcy Nagrody wlicza się do sumy Nagrody, która nie może przekroczyć kwoty
  150 000 PLN.
 11. Począwszy od edycji Nagrody w roku 2020 ustanawia się nagrodę dla zdobywcy nagrody im. Natalii
  Gorbaniewskiej, która miała do tej pory charakter symboliczny, a jej laureat był wybierany w
  plebiscycie czytelników. Od roku 2020 laureat nagrody im. Natalii Gorbaniewskiej, wybrany przez
  czytelników, zostanie przez organizatora i fundatora Nagrody Angelus zaproszony na koszt
  organizatora i fundatora na trzymiesięczne stypendium pisarskie we Wrocławiu. Kwestie
  organizacyjne Stypendium im. Natalii Gorbaniewskiej powierzono Biuru Nagrody.

TRYB ZGŁASZANIA KSIĄŻEK DO KONKURSU
§ 2.

 1. Jedynymi podmiotami i osobami upoważnionymi do zgłaszania książek do Nagrody są wydawnictwa i
  członkowie jury.
 2. Prawidłowe zgłoszenie dokonywane przez wydawnictwa składa się ze zgłaszanych książek oraz
  wypełnionego formularza, o którym mowa w ust. 8 i 9 tego paragrafu.
 3. Każdy wydawca ma prawo w danej edycji Nagrody zgłosić do Nagrody 4 książki. Proporcja
  zgłoszonych książek autorów polskich i zagranicznych jest dowolna.
 4. Każdy juror ma prawo zgłosić do Nagrody jedną książkę.
 5. Do Nagrody, wydawcy i jurorzy mogą zgłaszać dzieła autorów żyjących, pochodzących z 22 krajów. Są
  to: Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy,
  Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja,
  Słowenia, Ukraina, Węgry.
 6. Jury będzie uwzględniać w konkursie utwory prozatorskie, nadesłane w drukowanej formie
  książkowej z nadanym numerem ISBN. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia.
 7. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględniane. Zgłoszenia należy przesyłać na
  adres Biura Nagrody: Wrocławski Dom Literatury, ul. Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław.
 8. Zgłoszenie powinno zawierać po 8 egzemplarzy książek zgłaszanych do Nagrody oraz wypełniony
  formularz wraz z załącznikami, zawierający informacje o książce i autorze.
 9. Formularz jest dostępny na stronie www.angelus.com.pl. Po wypełnieniu należy go zapisać na płycie
  CD lub DVD, lub na pendrivie i nadesłać wraz ze zgłaszanymi książkami albo przesłać w formie
  elektronicznej na adres angelus@literatura.wroclaw.pl najpóźniej do dnia 31 stycznia.
 10. Nadesłane książki ani nośniki, na których zapisano informacje, nie będą zwracane.

TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY
§ 3.

 1. Konkurs składa się z 4 etapów:
  a) etap pierwszy – weryfikacja nadesłanych książek pod względem zgodności z kryteriami przyjętymi
  w regulaminie Nagrody,
  b) etap drugi – wytypowanie przez jury 14 książek nominowanych do Nagrody; lista nominowanych
  ogłaszana jest publicznie w czerwcu każdego roku,
  c) etap trzeci – wytypowanie przez jury 7 książek zakwalifikowanych do finału Nagrody; lista
  finalistów ogłaszana jest publicznie we wrześniu każdego roku,
  d) etap czwarty – wybór laureata lub laureatów Nagrody.
 2. Z udziału w Konkursie wyklucza się książki, których autorami, współautorami lub tłumaczami są:
  a) członkowie jury wraz z przewodniczącym,
  b) pracownicy organizatora i fundatora Nagrody.
 3. Zastrzeżenie opisane w ust. 2 pkt a) tego paragrafu nie stosuje się, jeśli juror, który jest autorem,
  współautorem lub tłumaczem zgłoszonej książki, złoży rezygnację z prac w gronie jury w danej edycji
  Nagrody, najpóźniej w dniu pierwszego posiedzenia jury. Decyzja jurora jest wiążąca dla organizatora
  i fundatora, a zgłoszona książka pozostaje w konkursie. Prezydent Wrocławia może w takiej sytuacji
  uzupełnić skład jury w danej edycji Nagrody.

NAGRODA DLA TŁUMACZA
§ 4.

 1. Nagroda dla tłumacza, ustanowiona przy okazji IV edycji nagrody, począwszy od edycji w roku 2020
  zostaje ustanowiona w następujący sposób:
  a) jeżeli w Konkursie zwycięży książka pisarza zagranicznego, nagrodę w wysokości 40 000 PLN
  otrzymuje jej tłumacz.
  b) jeżeli laureatem zostanie pisarz polski, wówczas jury podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody dla
  tłumacza jednej z książek zagranicznych, zakwalifikowanych do finału danej edycji Nagrody.
 2. Jeśli nagrodzona zostanie książka przełożona przez dwóch lub więcej tłumaczy, Nagroda zostanie
  równo podzielona pomiędzy tłumaczy.

JURY
§ 5.

 1. Jury Konkursu składa się z 7 osób.
 2. Przewodniczącego i członków jury powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia.
 3. Prezydent Wrocławia w swoich decyzjach o odwołaniu i powołaniu nie jest związany czasem trwania
  kadencji, o której mowa w ust. 4 tego paragrafu, jeśli za jego decyzjami stoi ważny interes publiczny,
  którego nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy z jurorem/jurorami Nagrody.
 4. Kadencja przewodniczącego i członków jury trwa trzy lata, poczynając od momentu powołania.
  Kadencyjność jury Nagrody rozpoczyna się wraz z pierwszym powołaniem jury dokonanym po dacie
  zatwierdzenia tego regulaminu.
 5. Przewodniczący lub członek jury może być ponownie powołany do grona jury najwcześniej po
  upływie roku od zakończenia swojej poprzedniej kadencji, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 tego paragrafu.
 6. Przewodniczący może być powołany ponownie również jako zwykły członek jury, w takiej sytuacji nie
  stosuje się ograniczenie z ust. 5 tego paragrafu.
 7. Członek jury może być powołany ponownie również na stanowisko przewodniczącego, w takiej
  sytuacji nie stosuje się ograniczenie z ust. 5 tego paragrafu.
 8. Przewodniczący kieruje pracami i przewodniczy obradom jury oraz przygotowuje i na gali wręczenia
  Nagrody wygłasza laudację.
 9. W każdej edycji Nagrody jury odbywa 3 posiedzenia poświęcone wyborowi książek.
 10. Członek jury nieobecny na posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia swoich rekomendacji na
  piśmie. Pisemna rekomendacja nie dotyczy posiedzenia decydującego o przyznaniu Nagrody.
 11. Członkostwo w jury ustaje w wyniku rezygnacji złożonej przez członka jury, utraty przez niego pełnej
  zdolności do czynności prawnych, odwołania przez Prezydenta Wrocławia, zakończenia trzyletniej
  kadencji, nieobecności – nieusprawiedliwionej względami zdrowotnymi – na dwóch kolejnych
  posiedzeniach jury w danym roku kalendarzowym, śmierci członka jury. W takich przypadkach
  Prezydent Wrocławia może powołać nowego członka jury.
 12. Jury podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia regulaminu Nagrody.
 13. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, w głosowaniu tajnym, zwykłą
  większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 5 członków jury. W
  razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.
 14. Członkowie jury zobowiązani są do zachowania poufności obrad.
 15. Wynagrodzenie członków jury ustalane jest corocznie przez organizatora i fundatora Nagrody.
 16. Umowy pomiędzy jurorami a organizatorem i fundatorem Nagrody zawierane są corocznie w każdym
  roku trwania kadencji.
 17. Z posiedzenia, na którym wybiera się laureata lub laureatów Nagrody, przedstawiciel Biura Nagrody
  sporządza protokół, który podpisują obecni członkowie jury, potwierdzający fakt wyboru laureata lub
  laureatów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


W roku 2022 Gala przyznania Nagrody odbędzie się wraz z Galą przyznania Wrocławskiej Nagrody
Poetyckiej Silesius.
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezydenta Wrocławia.